ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕಂಡ ಹಿಂದೂ ಅಮೇರಿಕಾ

|| श्रीवीरविठ्ठलो विजयतेतराम् || Home About Sri Puthige Matha Guru Parampara Services to the Society Religions for Peace Vishwa Gita Paryaya Paryaya Projects Paryaya Invitation Koti Gita Lekhana Yajna Suvarna Gita Ratha Udayastamana Gita Parayana Sri Madhwesha Vrutta Udupi Kshetravaasa Centers India International Blog Seva Gau Daana Home About Sri Puthige Matha Guru Parampara Services […]

Paavana Yaatre

Amidst the sweltering summer heat of
2023, my mother and I were blessed with an opportunity to go on a soul-stirring pilgrimage alongside a group of devoted seekers, all under the benevolent guidance of Sri Sugunendra Theertha Swamiji of Sri Puttige Mutt.

The auspicious ‘Akki Muhurtha’

ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರೊಡಗೂಡಿ ನಡೆಸಲಿರುವ ಚತುರ್ಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾ ಪರ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಹೂರ್ತವಾದ ‘ಅಕ್ಕಿಮುಹೂರ್ತ’ವು ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

Sri Puthige Matha – Beyond Boundaries

We are incredibly blessed to live in a place where we can go to Sri Krishna Vrundavana to worship and seek the blessings of Guru Raghavendra Swamy, Mukhya Praana Hanuma and Lord Shri Krishna.

ಬಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತ

ಜನಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದ ಬಾಳೇ ಮುಹೂರ್ತ. ಬಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತ – ಭಾವಿಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆಮಠ ಉಡುಪಿ​